حقيقت شهيد

 

بسم الله الرحمن الرحيم

شهيد حقيقت شگفت آوري است .
ما چون عادت كرده ا يم به مشاهده شهد ا ،
و
گذ شت هاي آنها را ،
ايثار هاي آنها را،
عظمت آنها را،
وصاياي آنها را،
راهي را كه آنها را به شهادت رسا ند ،
اينها را زيا د ديده ايم عظمت اين حقيقت نوراني و بهشتي براي ما مخفي مي ما ند.

مثل عظمت خورشيد و آفتا ب كه براي كسا ني كه دائم در آفتا بند، مخفي مي ما ند.  حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب


تاریخ و زمان انتشار: شنبه 27 آبان 1391
تهیه و تنظیم: شفيق فكه
منبع :