تذكر مى دهم كه ما بايد مطالعه كنيم

سعید شفیعی: براى همه دوستانم تذكر مى دهم كه ما بايد مطالعه كنيم در مسايل علمى و آن علم فقه و آگاهى به مسايل رساله چون در آن دنيا بهترين توشه اعمال خوب ما است و به داد ما مى رسد انشاءالله در عمل نيز چنين باشيم.

تاریخ و زمان انتشار: پنج شنبه 3 خرداد 1397
تهیه و تنظیم: شفیق فکه، شبکه ایثار
منبع : شفیق فکه، شبکه ایثار